KÖPVILKOR

När du gör en beställning hos oss på Coloursofafrica.se godkänner du också våra köpvillkor. Villkoren kan förändras, läs därför gärna igenom dem noga innan du bekräftar ditt köp.

Beställning 
När du slutfört din beställning får du inom kort en orderbekräftelse från oss via e-post. Se därför till att du angivit rätt address.
Skulle du mot förmodan inte få någon orderbekräftelse, vänligen kontrollera att din e-postadress stämmer och meddela Kundtjänst så skickar vi en ny.

Orderbekräftelsen är ditt kvitto på att vi tagit emot din order och skickas ut automatiskt från vårt system. Kontrollera alltid att din bekräftelse stämmer och spara den för eventuella kontakter med oss.
Alla beställningar som görs är bindande.
För att genomföra en beställning hos oss måste du vara över 18 år. Är du minderårig behöver vi målsmans medgivande.

Priser
Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Kostnader för frakt och ev betalningsavgifter tillkommer.
Priser i butik och online kan variera och vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser.


Privat
Som privatperson hanteras din betalning i samarbete med Payson. Efter att du har bekräftat ditt köp väljer du det betalsätt som passar dig bäst; mot faktura, med kort, med direktbetalning via din internetbank eller mot avbetalning. Oavsett vilket alternativ du väljer tillkommer ingen avgift för betalsätt.
Väljer du att betala mot faktura, skickas den till dig via e-post direkt från Payson när varorna lämnar vårt lager. Har du inte handlat med Payson tidigare görs det vid köpet en mikroupplysning för att kontrollera din kreditvärdighet.
Har du frågor gällande din betalning, vänligen kontakta Payson kundtjänst

Företagskund
Som företagskund kan du välja mellan att betala med kort eller mot faktura.
Kortbetalning
Du som har ett bank- eller kreditkort anslutet till Visa, Mastercard/Eurocard kan betala genom ditt kontokort. Kortbetalningar hanteras av vår samarbetspartner, Payson Payment Services AB, för att garantera en snabb och säker betalning. Beloppet reserveras vid beställning men dras först när varan har skickats från vårt lager.
Faktura
Vi erbjuder fakturering i samarbete med Payson AB. När du betalar med faktura behöver du aldrig uppge dina kortuppgifter och du betalar alltid efter att du har fått dina varor.
Fakturan skickas direkt från Payson till den mailadress du angav vid beställningen och ska vara betald inom 14 dagar. Läs mer om deras villkoren kring Payson Faktura på deras sida

Vid fakturaköp levereras din beställning av säkerhetsskäl endast till en adress som är kopplad till ditt organisationsnummer hos Bolagsverket.

Frakt och leverans
Om din order överstiger 1000 kr (efter ev rabatter) är frakten fri. För order under 1000 kr tar vi ut en fraktkostnad på 60kr.
Leverance tar 3-5 arbetsdagar

Leverans till butik
Du kan även välja att få ditt paket levererat till vår Colours of africa butik. Du behöver då inte betala någon fraktavgift och leveranstiden är densamma som till ditt postombud.
Ditt paket ligger kvar i Colours of Africa butiken i 14 dagar från det att paketet anlänt, därefter skickas det tillbaka till oss och återbetalning påbörjas. Ej utlösta paket debiteras en avgift om 200 kr för att täcka våra frakt- och hanteringskostnader.

Utanför Sverige

Vi kan även göra beställning för leverans utanför Sverige, va vänlig kontakta oss via e post innan du slutför din order.

Byte och retur
Om du vill returnera en vara har du ångerrätt inom 14 dagar från och med den dag du har mottagit din order. Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera funktion och finish. Vid returer förbehåller vi oss rätten att göra avdrag för eventuell värdeminskning om varans skick har förändrats i sådan mån att den inte längre går att sälja till någon annan kund utan att göra avdrag på försäljningspriset.

Enklaste sättet är att vända sig till  vår Colours of africa butik. Där har du möjlighet att initiera återbetalning direkt vid godkänd retur. Det är viktigt att du tar med dig kvittot du fick via mail för att vi ska kunna behandla din retur. Har du valt Payson Faktura som betalsätt behöver vi också ditt OCR-nummer för att kunna reglera din faktura.

Har du långt till närmsta butik kan du skicka tillbaka varorna till: 

COLOURS OF AFRICA
Östgötagatan 36
116 25
Södermalm
Sverige


Det är du som kund som betalar returfrakten och ansvarar för varan tills den har kommit fram. Vi rekommenderar därför att du emballerar väl och alltid skickar ditt paket spårbart samt meddelar vår kundtjänst att din retur är på väg. När vi tagit emot dina varor sker återbetalning till ditt konto inom 14 dagar.

Reklamation
Det är viktigt att du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta vår kunservice, men senast 13 dagar efter du mottagit ditt paket. Ange ordernummer och reklamationsorsak i ditt mail så har vi lättare att hantera ditt ärende.
Tänk på att det här är handgjorda varor och därför kommer inga två varor någonsin att se exakt likadana ut, men varierar något. Endast en väsentlig förändring av användningen av den ursprungliga beskrivningen kommer att hanteras.

Personuppgifter
Colours of Africa behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). I samband med din registrering och beställning godkänner du att Colours of Africa lagrar och använder dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser i samband med beställningen.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part förutom om detta är nödvändigt för att kunna genomföra ordern/avtalet med dig eller om detta skulle krävas enligt lag.

Du som anmält dig till vårt nyhetsbrev kan själv, när som helst, avanmäla dig genom att klicka på en länk i mailet. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, utan skickar endast nyhetsbrev till dem som godkänt detta.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. På coloursofafrica.se sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

When you place an order with us at Coloursofafrica.se you also agree to our terms of purchase. The terms can change, so please read them carefully before confirming your purchase.

Ordering
Once you have completed your order, you will receive a confirmation email from us by email. Therefore, make sure you entered the correct address. Should you not receive an order confirmation, please check that your e-mail address matches and notify Customer Service and we will send a new one.
The order confirmation is your receipt that we have received your order and will be sent out automatically from our system. Always check that your confirmation is correct and save it for any contact with us.
All orders made are binding. To make an order with us, you must be over 18 years old. If you are a minor, we need the goalkeeper's consent.

Prices
All prices in Swedish kronor including VAT. Costs for shipping and possibly payment charges are added. Prices in stores and online may vary and we reserve the right to change our prices.

Private
As an individual, your payment is handled in cooperation with Payson. After confirming your purchase, choose the payment method that suits you best; By invoice, by card, with direct payment via your internet bank or against payment. No matter what option you choose, no fee will be charged. If you choose to pay against invoice, it will be sent to you by e-mail directly from Payson when the goods leave our warehouse. If you have not  purchased with Payson before, a microinformation will be made upon purchase to check your credit rating. If you have any questions regarding your payment, please contact Payson Customer Service.

Corporate
As a corporate customer, you can choose to pay by card or invoice. Online Payment You who have a bank or credit card attached to Visa, Mastercard / Eurocard can pay through your credit card. Card payments are handled by our partner, Payson Payment Services AB, to ensure a fast and secure payment. The amount is reserved when ordered but is only deducted when the item has been shipped from our warehouse. Invoice We offer invoicing in cooperation with Payson. When paying by invoice, you never have to enter your card details and you always pay after you have received your goods. The invoice will be sent directly from Payson to the email address you provided at the order and will be paid within 14 days. Read more about their terms of the Payson Invoice on their side

Shipping and delivery
If your order exceeds 1000 kr (after any discounts) the freight is free. For orders below 1000 kr we charge a shipping cost of 60kr. Delivery takes 3-5 business days

Delivery to store
You can also choose to have your package delivered to Coloursfoafrica. You do not need to pay any shipping fee and the delivery time is the same as your postal agent. Your package is left in the Colours of Africa store for 14 days from the date of the package, then it will be returned to us and refund will begin. Unpaid packages are charged a fee of 200 SEK to cover our shipping and handling costs.

Outside of Sweden
We can also order for delivery outside of Sweden, please contact us by e-mail before completing your order.

Exchange and return
If you wish to return a product, you will be entitled to withdraw within 14 days from the date you received your order. You are always entitled to pack up the goods and check the function and finish.
In return, we reserve the right to deduct any impairment if the condition of the goods has changed to the extent that it can no longer be sold to another customer without deducting the selling price.
Easiest way is to turn to our Colours of Africa store.
There you have the opportunity to initiate a refund immediately upon an approved return. It is important that you receive the receipt received by mail in order for us to process your return. If you have chosen Payson Invoice as payment method, we also need your OCR number to manage your invoice.

If you have a long way to the nearest store, you can send the goods back to:

COLOURS OF AFRICA
Östgötagatan 36
116 25
Södermalm
Sweden

You are the customer who pays the return freight and is responsible for the goods until it has arrived. We therefore recommend that you pack well and always send your package traceable and inform our customer service that your return is on your way. When we receive your goods, refund will be made to your account within 14 days.


Complaint
It is important that as soon as possible after the error has been discovered, contact our customer service, but no later than 13 days after receiving your package. Enter your order number and cause of complaint in your mail so we can handle your case more easily.
Keep in mind these are handmade goods and therfore no two items will ever look exactly thesame, but vary slightly.
Only a significant change in apperance to the original description will be handled.


Personlig Information 
Colours of Africa processes personal data in accordance with the Personal Data Act (PUL). In connection with your registration and ordering, you agree that Colours of Africa stores and uses your personal information to fulfill our obligations in connection with the order.
We will not disclose your personal information to any third party except if this is necessary to complete the order / agreement with you or if required by law.
You who signed up for our newsletter can, at any time, unsubscribe by clicking on a link in the mail. We do not participate in sending SPAM, but only send newsletters to those who approved this.


Cookies
According to the Electronic Communications Act, which entered into force on July 25, 2003, anyone visiting a website should be notified of cookies. At coloursofafrica.se, cookies are stored on your computer. These cookies are so-called.
Session cookies and used to keep track of your login (if you are logged in) and your customer basket when shopping. Session cookies are not stored on your computer for a long time, but disappear when you close your browser.
If you do not accept the use of cookies, you can set your browser to automatically deny cookies or inform you if a web page uses cookies. If you turn off cookies, you will not be able to shop because the shopping cart and login require cookies to work. On the other hand, you can look around the store without having cookies enabled